Tag: padaravinda shatakam 85

இறைவரும் நீயும் மகிழ்ந்திருக்கும் அழகு


மந்தஸ்மித சதகம் 84வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – இறைவரும் நீயும் மகிழ்ந்திருக்கும் அழகு

भूषा वक्त्रसरोरुहस्य सहजा वाचां सखी शाश्वती
नीवी विभ्रमसन्ततेः पशुपतेः सौधी दृशां पारणा ।
जीवातुर्मदनश्रियः शशिरुचेरुच्चाटनी देवता
श्रीकामाक्षि गिरामभूमिमयते हासप्रभामञ्जरी ॥

Share

எல்லாப் பிழையும் பொறுத்தருளும் ஏகாம்பரை திருவடி


பாதாரவிந்த சதகம் 85வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – எல்லாப் பிழையும் பொறுத்தருளும் ஏகாம்பரை திருவடி

तव त्रस्तं पादात्किसलयमरण्यान्तरमगात्
परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् ।
जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे
विदेशे वासो वा चरणगमनं वा निजरिपोः ॥

Share