மூன்றாவது ராமாயண புத்தகம்


கடந்த பத்து நாட்களில் இந்த வலைதளத்தில் பகிர்ந்த ராமாயண உபன்யாசங்களை தொகுத்து, திருத்தங்கள் செய்து, மூன்றாவது புத்தகம் போல அமைத்து இருக்கிறேன். தரவிறக்கி, அச்சிட்டு, பெரியவர்களுக்கு குடுத்தால் படிக்க வசதியாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் இதைச் செய்துள்ளேன். இணைப்பு இங்கே ராம பக்தி ஸாம்ராஜ்யம்

Have created a third Tamizh book from the past few posts on Ramayana, so that readers can download, print and read comfortably. Link here http://valmikiramayanam.in/rama%20bhakthi%20samrajyam.pdf

Share

Comments (3)

  • kunniyur seenu

    Great selfless service-Rama Rama

  • Venkatarama JANAKIRAMAN

    HARE RAMA HARE RAMA.GREAT SERVICE INDEED.VERY USEFUL FOR CHILDREN AND ADULTS AS WELL. “PUNITHA THONDU” JANAKIRAMAN. NAGAPATTINAM

  • Shanthi Sethuraman

    Thanks for sharing about Rama Bakthi through slogam. If we have the grace of Rama only, we will have Rama Bakthi, once we attain that, we will never leave Rama Bakthi from ourselves. Rama Bakthi is sweeter than honey when we taste it. If we say Rama, Rama Rama Rama, that will be enough, if we don’t know slogam. Rama Rama Rama Rama.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.