த்ரிலோசனஸுந்தரீ


ஸ்துதி சதகம் 27வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – த்ரிலோசனஸுந்தரீ

अचरममिषुं दीनं मीनध्वजस्य मुखश्रिया
सरसिजभुवो यानं म्लानं गतेन च मञ्जुना ।
त्रिदशसदसामन्नं खिन्नं गिरा च वितन्वती
तिलकयति सा कम्पातीरं त्रिलोचनसुन्दरी ॥

Share

Comments (2)

 • Ravibaskar Sujatha

  Namaste Rama Rama 🙏🏻🌸

  This verse explanation I have enjoyed few times during Parayanams I attended, especially how Devi thumbs down beats all the earthly beauties..

  Today somehow you drew the focus to the similarity of the Guru roopam to AMBA ‘ Roopa lavanyam..

  Reminded of a phrase from my favourite sthothram ..

  Guru Mandala Roopini – Lalitha Sahasranama (she is appears to the earnest devotee in the form the Guru mandala .. of ones own Guru parampara)

  Desika roopaena darshithapyudayam- Shyamala Navaratna Malikaa.. (Devi appears to you in the form of Guru to show you the way)

  Thanks to Ganesa Iyer’ book which reminded me of the Shyamala navratna Malika reference. Delighted .. AMBA 🙏🏻🌸

  Enjoyed the simple rendering .. AMBA n Mahaperiyava thilakam of Kampa nadhi theeram ..

  Rama rama 🙏🏻🌸.

  Regards
  Sujatha

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.