காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என் துன்பக் கடலை வற்றடிக்கட்டும்


கடாக்ஷ சதகம் 94ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என் துன்பக் கடலை வற்றடிக்கட்டும்

बाणेन पुष्पधनुषः परिकल्प्यमान-
त्राणेन भक्तमनसां करुणाकरेण ।
कोणेन कोमलदृशस्तव कामकोटि
शोणेन शोषय शिवे मम शोकसिन्धुम् ॥

Share

Comments (1)

 • Ajaykumar Ramachandran

  Namaskaram Anna,

  My humble pranams to Swamigal. Looking up to HH’s bhakthi and discernment and simply lost for words! As I hear the Narayaneeyam slokam that Swamigal mentioned, just got reminded of the below Sivananda Lahiri slokam where we pray Parameshwaran seeking just Bhakthi towards him!

  “अशलं गरलं फणी कलापो
  वसनं चर्म च वाहनं महोक्षः ।
  मम दास्यसि किं किमस्ति शम्भो
  तव पादाम्बुजभक्तिमेव देहि ॥

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.