தன்னந்தனி நின்றது, தான் அறிய இன்னம் ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ?

கோவிந்த தாமோதர ஸ்வாமிகள் கையெழுத்து

ஆர்யா சதகம் 62வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – தன்னந்தனி நின்றது, தான் அறிய இன்னம் ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ?

प्रेमवती कम्पायां स्थेमवती यतिमनस्सु भूमवती ।
सामवती नित्यगिरा सोमवती शिरसि भाति हैमवती ॥

Share

Comments (2)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.