காமாக்ஷி சரணம் என்னும் இருளகற்றும் தீபம்


பாதாரவிந்த சதகம் 79வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – சரணம் என்னும் இருளகற்றும் தீபம்

विनम्राणां चेतोभवनवलभीसीम्नि चरण-
प्रदीपे प्राकाश्यं दधति तव निर्धूततमसि ।
असीमा कामाक्षि स्वयमलघुदुष्कर्मलहरी
विघूर्णन्ती शान्तिं शलभपरिपाटीव भजते ॥

Share

Comments (1)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.