வினைகள் என்ற இருட்டைப் போக்கும் சூரியன்


கடாக்ஷ சதகம் 45வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – வினைகள் என்ற இருட்டைப் போக்கும் சூரியன்

मातः क्षणं स्नपय मां तव वीक्षितेन
मन्दाक्षितेन सुजनैरपरोक्षितेन ।
कामाक्षि कर्मतिमिरोत्करभास्करेण
श्रेयस्करेण मधुपद्युतितस्करेण ॥

Share

Comments (1)

  • Sowmya Subramanian

    “அம்மா! உன்னுடைய கடாக்ஷம், வினைகள் என்ற இருட்டை அதாவது அஞ்ஞானத்தை போக்குகிற சூரியனாக விளங்குகிறது. அப்படிப்பட்ட உன் கடாக்ஷத்தால் என்னை ஒரு க்ஷணமாவது நனைக்க வேண்டும்!” என்று ஒரு அழகான பிரார்த்தனை. 👌🙏🌺

    ஸுரேச்வராசார்யாள், ஆசார்யாளின் ப்ருஹதாரண்யகோபநிஷத் பாஷ்யத்திற்கு செய்த விரிவுரையில், “உதயகிரியிலிருந்து அஸ்தமனமாகிற மலைவாசல் வரையில் ஆசார்யாளான ஞான ஸூர்யன், தம்முடைய கீர்த்திக் கிரணங்களாக உள்ள சிஷ்யர்களால் வியாபித்துக் கொண்டு, லோகத்தின் அஞ்ஞானஅந்தகாரம் முழுவதையும் போக்கடிக்கிறார்.” என்கிறார்.🙏🌺

    சோலனும் க்ரீஸஸும் என்ற கதை மூலம் சிவன் ஸார் ஸ்வாமிகளுடைய மேன்மையை VJR மாமாவுக்கு விளக்கியது மிக அருமை.👌👌
    “அம்ப கே‌பி தவ க்ருபயா, ஸ்வாமிகளை அண்டி, அவர் காண்பிக்கும் ஸகுண நிர்குண உபாஸனைகள் என்ற படி மூலமாக மோக்ஷ மாடியில் ஏற வழி பண்ணுவார்”னு சொல்றார் 🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.