தன்னந்தனி நின்றது, தான் அறிய இன்னம் ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ?

கோவிந்த தாமோதர ஸ்வாமிகள் கையெழுத்து

ஆர்யா சதகம் 62வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – தன்னந்தனி நின்றது, தான் அறிய இன்னம் ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ?

प्रेमवती कम्पायां स्थेमवती यतिमनस्सु भूमवती ।
सामवती नित्यगिरा सोमवती शिरसि भाति हैमवती ॥

Share

கிருஷ்ணனுக்கே கிருஷ்ண கதை சொன்ன வைபவம்


மந்தஸ்மித சதகம் 25வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – கிருஷ்ணனுக்கே கிருஷ்ண கதை சொன்ன வைபவம்

मध्येगर्भितमञ्जुवाक्यलहरीमाध्वीझरीशीतला
मन्दारस्तबकायते जननि ते मन्दस्मितांशुच्छटा ।
यस्या वर्धयितुं मुहुर्विकसनं कामाक्षि कामद्रुहो
वल्गुर्वीक्षणविभ्रमव्यतिकरो वासन्तमासायते ॥

Share

மங்களங்களை அளிக்கும் காமாக்ஷி என்னும் சிந்தாமணி


ஸ்துதி சதகம் 68 வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – மங்களங்களை அளிக்கும் காமாக்ஷி என்னும் சிந்தாமணி

चित्रं चित्रं निजमृदुतया तर्जयन्पल्लवालीं
पुंसां कामान्भुवि च नियतं पूरयन्पुण्यभाजाम् ।
जातः शैलान्न तु जलनिधेः स्वैरसञ्चारशीलः
काञ्चीभूषा कलयतु शिवं को‌
sपि चिन्तामणिर्मे ॥

Share

காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என் துன்பக் கடலை வற்றடிக்கட்டும்


கடாக்ஷ சதகம் 94ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என் துன்பக் கடலை வற்றடிக்கட்டும்

बाणेन पुष्पधनुषः परिकल्प्यमान-
त्राणेन भक्तमनसां करुणाकरेण ।
कोणेन कोमलदृशस्तव कामकोटि
शोणेन शोषय शिवे मम शोकसिन्धुम् ॥

Share

நிரக்ஷர சிரோமணிம் மாம் பவித்ரய


ஸ்துதி சதகம் 87வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – நிரக்ஷர சிரோமணிம் மாம் பவித்ரய

पवित्रय जगत्त्रयीविबुधबोधजीवातुभिः
पुरत्रयविमर्दिनः पुलककञ्चुलीदायिभिः ।
भवक्षयविचक्षणैर्व्यसनमोक्षणैर्वीक्षणैः
निरक्षरशिरोमणिं करुणयैव कामाक्षि माम् ॥

Share

வினைகள் என்ற இருட்டைப் போக்கும் சூரியன்


கடாக்ஷ சதகம் 45வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – வினைகள் என்ற இருட்டைப் போக்கும் சூரியன்

मातः क्षणं स्नपय मां तव वीक्षितेन
मन्दाक्षितेन सुजनैरपरोक्षितेन ।
कामाक्षि कर्मतिमिरोत्करभास्करेण
श्रेयस्करेण मधुपद्युतितस्करेण ॥

Share

நின் குறிப்பு அறிந்து மறித்தேன் மறலி வருகின்ற நேர்வழி


கடாக்ஷ சதகம் 41வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – நின் குறிப்பு அறிந்து மறித்தேன் மறலி வருகின்ற நேர்வழி

कामाक्षि सन्ततमसौ हरिनीलरत्न-
स्तम्भे कटाक्षरुचिपुञ्जमये भवत्याः ।
बद्धो‌
sपि भक्तिनिगलैर्मम चित्तहस्ती
स्तम्भं च बन्धमपि मुञ्चति हन्त चित्रम् ॥

Share

அப்பற்றைப் பற்றுக பற்று விடற்கு


கடாக்ஷ சதகம் 42வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – அப்பற்றைப் பற்றுக பற்று விடற்கு

कामाक्षि काष्णर्यमपि सन्ततमञ्जनं च
बिभ्रन्निसर्गतरलो‌
sपि भवत्कटाक्षः ।
वैमल्यमन्वहमनञ्जनतां च भूयः
स्थैर्यं च भक्तहृदयाय कथं ददाति ॥

Share

கவித்வஸ்ரீ மிச்ரீகரண நிபுணௌ


பாதாரவிந்த சதகம் 73வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – கவித்வஸ்ரீ மிச்ரீகரண நிபுணௌ

कवित्वश्रीमिश्रीकरणनिपुणौ रक्षणचणौ
विपन्नानां श्रीमन्नलिनमसृणौ शोणकिरणौ ।
मुनीन्द्राणामन्तःकरणशरणौ मन्दसरणौ
मनोज्ञौ कामाक्ष्या दुरितहरणौ नौमि चरणौ ॥                

Share

காமாக்ஷி ஜயந்தி


ஸ்துதி சதகம் 73வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி ஜயந்தி

दूरं वाचां त्रिदशसदसां दुःखसिन्धोस्तरित्रं
मोहक्ष्वेलक्षितिरुहवने क्रूरधारं लवित्रम् ।
कम्पातीरप्रणयि कविभिर्वर्णितोद्यच्चरित्रं
शान्त्यै सेवे सकलविपदां शाङ्करं सत्कलत्रम् ॥

Share