கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு


பாதாரவிந்த சதகம் 43வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு

जगद्रक्षादक्षा जलजरुचिशिक्षापटुतरा
समैर्नम्या रम्या सततमभिगम्या बुधजनैः ।
द्वयी लीलालोला श्रुतिषु सुरपालादिमुकुटी-
तटीसीमाधामा तव जननि कामाक्षि पदयोः ॥

Share

நல்ல வாக்கென்னும் நதியை பெருக்கெடுத்து ஓடச் செய்வது எது?


பாதாரவிந்த சதகம் 41வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – நல்ல வாக்கென்னும் நதியை பெருக்கெடுத்து ஓடச் செய்வது எது?

प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते प्रातिभसरित्
प्रवाहप्रोद्दण्डीकरणजलदाय प्रणमताम् ।
प्रदीपाय प्रौढे भवतमसि कामाक्षि चरण-
प्रसादौन्मुख्याय स्पृहयति जनो‌sयं जननि ते ॥

Share

அம்பாளுடைய சரண த்யானம் தான் பண்ண வேண்டிய கார்யம்


பாதாரவிந்த சதகம் 44வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – அம்பாளுடைய சரண த்யானம் தான் பண்ண வேண்டிய கார்யம்

गिरां दूरौ चोरौ जडिमतिमिराणां कृतजगत्
परित्राणौ शोणौ मुनिहृदयलीलैकनिपुणौ ।
नखैः स्मेरौ सारौ निगमवचसां खण्डितभव-
ग्रहोन्मादौ पादौ तव जननि कामाक्षि कलये ॥

Share

Table of contents for the books in this blog

In this blog there are around 500 posts with audio. But I was posting on two, three topics at a time that inspired me, making navigation a challenge. Realized that when put together they were all audio books, many with transcript. Today I found a way to create navigation links in the posts and present them as books with Table of contents. This should greatly help the readers / listeners. http://valmikiramayanam.in/?page_id=4501

Share

மஹாபெரியவா என்னும் கட்டிக்கரும்பு


ஆர்யா சதகம் 16வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – மஹாபெரியவா என்னும் கட்டிக்கரும்பு

मधुरधनुषा महीधरजनुषा नन्दामि सुरभिबाणजुषा ।
चिद्वपुषा काञ्चिपुरे केलिजुषा बन्धुजीवकान्तिमुषा ॥

Share

எற்றைக்கும் எழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமே ஆவோம்


கடாக்ஷ சதகம் 30வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – எற்றைக்கும் எழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமே ஆவோம்

उद्वेल्लितस्तबकितैर्ललितैर्विलासैः
उत्थाय देवि तव गाढकटाक्षकुञ्जात् ।
दूरं पलाययतु मोहमृगीकुलं मे
कामाक्षि सत्वरमनुग्रहकेसरीन्द्रः ॥

Share

காமாக்ஷி பாதங்கள் என்ற மந்திரவாதி


பாதாரவிந்த சதகம் 36வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி பாதங்கள் என்ற மந்திரவாதி

महामन्त्रं किञ्चिन्मणिकटकनादैर्मृदु जपन्
क्षिपन्दिक्षु स्वच्छं नखरुचिमयं भास्मनरजः ।
नतानां कामाक्षि प्रकृतिपटुरुच्चाट्य ममता-
पिशाचीं पादो‌sयं प्रकटयति ते मान्त्रिकदशाम् ॥

Share

எகாம்ரநாத ஜீவிதம் ஏவம் பததூரம் ஏகம் அவலம்பே


ஆர்யா சதகம் 28வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – எகாம்ரநாத ஜீவிதம் ஏவம் பததூரம் ஏகம் அவலம்பே

एणशिशुदीर्घलोचनं एनःपरिपन्थि सन्ततं भजताम् ।
एकाम्रनाथजीवितमेवम्पददूरमेकमवलम्बे ॥

Share

சுந்தரி நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே


ஆர்யா சதகம் 61வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – சுந்தரி நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே

तुष्यामि हर्षितस्मरशासनया काञ्चिपुरकृतासनया ।
स्वासनया सकलजगद्भासनया कलितशम्बरासनया ॥

Share

இவர்கள் தான் உலகிலேயே பெரிய பாக்யசாலிகள்


மந்தஸ்மித சதகம் 68வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – இவர்கள் தான் உலகிலேயே பெரிய பாக்யசாலிகள்

श्रीकाञ्चीपुररत्नदीपकलिके तान्येव मेनात्मजे
चाकोराणि कुलानि देवि सुतरां धन्यानि मन्यामहे ।
कम्पातीरकुटुम्बचङ्क्रमकलाचुञ्चूनि चञ्चूपुटैः
नित्यं यानि तव स्मितेन्दुमहसामास्वादमातन्वते ॥

நீலா மாமியின் – நான் கண்ட பூஜ்யஸ்ரீ மகாபெரியவா புஸ்தகம் கீழே. (36 mb). மொபைலில் திறக்காது. கணினி Browserல் தான் திறக்க முடியும். மொபைல் browserல் திறக்க முடியும். https://www.dropbox.com/s/ey456sqpb6ch2h2/Anugraham-Naan-Kanda-Poojya-Sri-Maha-Periavaal-Smt-Neela-Subramanian-Dr-MS-Narayanan.pdf

Share