கோவிந்த தாமோதர குணமந்திர சுந்தர வதனாரவிந்த

ஸ்ரீ கோவிந்த தாமோதர ஸ்வாமிகளைப் பற்றிய அறிமுகம் வேண்டுவோர் இந்த பக்கத்தை பார்க்கவும் -> http://valmikiramayanam.in/?page_id=2 ஸ்வாமிகளை தரிசித்த போது எனக்கு கிடைத்த சில அனுபவங்களைப் பேசி இங்கே பதிவு செய்துள்ளேன்.

 1. யௌவன வன சாரங்கீம்
 2. குழந்தையிலிருந்தே ராமபக்தி
 3. பெண்களிடம் கருணை
 4. மாயவரம் பெரியவா
 5. அனுக்ரஹம் பலவிதம்
 6. பருத்தியூர் கிருஷ்ண சாஸ்த்ரிகள்
 7. சுக தாதம் தபோநிதிம்
 8. ராம: கமலபத்ராக்ஷ:
 9. சம தன ஜனாஹா:
 10. யத் பாவம் தத் பவதி
 11. சிவன் சார் அபய வாக்கு
 12. கோவிந்த தாமோதர குணமந்திர
 13. வேகம் கெடுத்தாண்டவேந்தன் அடி போற்றி
 14. மநீஷாம் மாஹேந்த்ரீம்
 15. குஷர் குஷநாபர் காதி
 16. நமஸ்தேஷாம் மஹாத்மனாம்
 17. பக்ஷிணோபி ப்ரயாசந்தே
 18. கருணா வருணாலய பாலய மாம்
 19. க்யாதி லாப பூஜாஸு வைமுக்யம்
 20. சுஸ்ருவே மதுர த்வனி:
 21. செந்தமிழாற் பகர் ஆர்வம் ஈ
 22. யா நிஷா சர்வபூதானாம்
 23. த்வம் யஷோபாக் பவிஷ்யதி
 24. பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை
 25. ஆஸிதம் ஷயிதம் புக்தம்
 26. ஸூக்ஷ்மேபி துர்கம தரேபி
 27. மச்சிதாஹா: மத்கத ப்ராணாஹா:

மேலே உள்ள ஒலிப்பேழைகளை சில பக்தர்கள் கேட்டு எழுதி ஒரு புத்தக வடிவமாக ஆக்கித் தந்தார்கள். அதை இங்கே படிக்கலாம் – Book 1- கோவிந்த தாமோதர குணமந்திர சுந்தர வதனாரவிந்த (click on the link to read the above audio recordings transcribed as a book in tamizh)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *